എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Tuesday, February 1, 2011

നമുക്ക് വാക്കുകൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ !


നമുക്ക് വാക്കുകൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ !

ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റാൻ ഇടയുള്ള ചില മലയാള വാക്കുകളുടെ ശരിയായ രൂപങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരം കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഇനിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

അച്ഛൻ


അഞ്ജലി


അണ്ഡകടാഹം


അണ്ഡം


അതിക്രമം (കൈയ്യേറ്റം)


അതിഥി


അത്യന്തം


അഥർവ്വം


അദ്വൈതം


അധമം


അധ:സ്ഥിത


അധികൃത


അധിക്രമം (അക്രമം, ബലമായുള്ള പ്രവേശനം)


അധിക്ഷേപം


അധിപതി


അധിനിവേശം


അധിവാസം


അദ്ധ്യക്ഷൻ


അദ്ധ്വാനം


അനർഗ്ഗളം


അനാഥൻ


അനാദിമധ്യാന്ത


അനവരതം


അനുചരൻ


അന്തർദ്ധാനം


അന്തർഗ്ഗതം


അന്തർദ്ധാനം


അന്ത:പുരം


അന്തസ്സാരം


അന്ത:കരണം


അന്ധകാരം


അന്ധാളിക്കുക


അപകർഷത


അപഗ്രഥനം


അപദാനം


അപരാധം


അപചയം


അബദ്ധം


അഭിവൃദ്ധി


അഭിസംബോധനം


അഭീഷ്ടം


അഭ്യർത്ഥന


അഭ്യസ്തവിദ്യൻ


അംബരം


അർദ്ധരാത്രി

അർത്ഥവ്യത്യാസം

അവസ്ഥ

അശ്വമേധം

അശ്വത്ഥാമാവ്

(കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്)