എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Wednesday, July 20, 2011

എറണാകുളം ബ്ലോഗ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ബ്ലോഗ്ഗർമാരുടെ ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

എറണാകുളത്ത് 2011 ജൂലൈ  9 ന് നടന്ന ബ്ലോഗ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ബ്ലോഗ്ഗർമാരുടെ ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ സഹിതം എന്റെ വായനശാലകലിലൊന്നായ   വിശ്വമാനവികം വായനശാല എന്ന ബ്ലോഗിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

No comments: