എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Thursday, September 15, 2011

കണ്ണൂർ സൈബർമീറ്റ്പോസ്റ്റ്

കണ്ണൂർ സൈബർമീറ്റ്പോസ്റ്റ് വായിക്കാൻ വിശ്വമാനവികം 1 -ൽ എത്തുക.ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ എത്താം
കണ്ണൂർ സൈബർമീറ്റിൽ കെ.പി.സുകുമാരനോടൊപ്പം

കണ്ണൂർ സൈബർമീറ്റ്പോസ്റ്റ് വായിക്കാൻ വിശ്വമാനവികം 1 -ൽ എത്തുക. ലിങ്ക്

1 comment:

ആത്മജ said...

ഞാന്‍ വന്നൂ:)
http://www.neermizhipookkal1.blogspot.com/