എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Friday, October 28, 2011

പ്രിയേ പ്രണയിനീ

പ്രിയേ പ്രണയിനീ

കവിതയെന്നു ലേബൽ ചാർത്തിയ ഈ സാധനം വായിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രിയേ പ്രണയിനീ

No comments: