എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Friday, August 24, 2012

No word verification please......

വേർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന തൊല്ല

Wednesday, August 15, 2012

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ.........


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പ്രമണിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച  പഴയൊരു പോസ്റ്റിലേയ്ക്ക് ഒരു ലിങ്കിടുന്നു. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിശ്വമാനവികം 1-ൽ വായിക്കുക