എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Wednesday, August 15, 2012

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ.........


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പ്രമണിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച  പഴയൊരു പോസ്റ്റിലേയ്ക്ക് ഒരു ലിങ്കിടുന്നു. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിശ്വമാനവികം 1-ൽ വായിക്കുക

No comments: