എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Wednesday, February 13, 2013

ദർശനാ ടി.വിയിൽ ഞാനും...........

ദർശനാ ടി.വിയിൽ ഞാനും...........

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റ്  വായിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Monday, February 4, 2013

തുഞ്ചൻപറമ്പിൽ വീണ്ടുമൊരു ഒരു ബ്ലോഗ്‌മീറ്റ്

തുഞ്ചൻപറമ്പിൽ വീണ്ടുമൊരു ഒരു ബ്ലോഗ്‌മീറ്റ്
ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മീറ്റ്‌പോസ്റ്റിലെത്താം

വിശ്വരൂപം സിനിമയും വിവാദങ്ങളും

മദനിയ്ക്ക് നീതിനൽകണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴില്ല