എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Thursday, February 2, 2012

മടക്കം

മടക്കം

ഞാനെന്റെ പ്രണയം പകർന്നു വച്ചു
ദാഹിച്ചുവന്നവൾ കുടിച്ചു വറ്റിച്ചു
പിന്നെപ്പകരുവാൻ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല
ഒക്കെ ഞാൻ ഊറ്റിപ്പകർന്നതിനാൽ!

ദാഹമൊടുങ്ങാതെ പോയവൾ പിന്നെയും
ഉപ്പു രുചിച്ചു കടലുവറ്റിയ്ക്കുവാൻ
ഈരേഴുലോകവും മൊത്തിക്കുടിച്ചവൾ
പാരവശ്യത്താൽ മടങ്ങിവന്നെന്നിൽ.

ബാഷ്പമായ് മാറുവാൻ തന്നെയോ പിന്നെയും
ഈറൻനദിമിഴിചോപ്പുമായെന്നുടെ
ഉരുകുന്നൊരുള്ളിലെയൂഷരഭൂവിലെ തീക്കനൽ-
ച്ചൂളയിലാർത്തയായ് വന്നവൾ!

1 comment:

keraladasanunni said...

കവിത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.