എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Recent Posts

Wednesday, February 13, 2013

ദർശനാ ടി.വിയിൽ ഞാനും...........

ദർശനാ ടി.വിയിൽ ഞാനും...........

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റ്  വായിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Monday, February 4, 2013

തുഞ്ചൻപറമ്പിൽ വീണ്ടുമൊരു ഒരു ബ്ലോഗ്‌മീറ്റ്

തുഞ്ചൻപറമ്പിൽ വീണ്ടുമൊരു ഒരു ബ്ലോഗ്‌മീറ്റ്
ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മീറ്റ്‌പോസ്റ്റിലെത്താം

വിശ്വരൂപം സിനിമയും വിവാദങ്ങളും

മദനിയ്ക്ക് നീതിനൽകണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴില്ല

Friday, August 24, 2012

No word verification please......

വേർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന തൊല്ല

Wednesday, August 15, 2012

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ.........


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പ്രമണിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച  പഴയൊരു പോസ്റ്റിലേയ്ക്ക് ഒരു ലിങ്കിടുന്നു. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിശ്വമാനവികം 1-ൽ വായിക്കുക