എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Sunday, April 12, 2009

ഗസ്റ്റു ബുക്ക്

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ എഴുതുക

4 comments:

ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല said...

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക

കപിൽ ആർ.എസ് said...

കൊള്ളാം സാറെ നന്നായിട്ടൊണ്ട് എത്ര അർത്തവത്തായ വരികൾ!!!!!!!

കപിൽ ആർ.എസ് said...

കൊള്ളാം സാറെ നന്നായിട്ടൊണ്ട് എത്ര അർത്തവത്തായ വരികൾ!!!!!!!

കപിൽ ആർ.എസ് said...

കൊള്ളാം സാറെ നന്നായിട്ടൊണ്ട് എത്ര അർത്തവത്തായ വരികൾ!!!!!!!

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല (നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ/ അദ്ധ്യാപിക ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്...