എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Sunday, January 17, 2010

ജ്യോതി ബസുവിന്റെ മൃതുദേഹം മെഡിക്കൽ പഠനത്തിന്

സ.ജ്യോതി ബസുവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ!

ജ്യോതി ബസുവിന്റെ മൃതുദേഹം മെഡിക്കൽ പഠനത്തിന്

അന്തരിച്ച മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവ് സ. ജ്യോതി ബാസു മരണാനന്തരം തന്റെ കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്തും മൃതുദേഹം മെഡിക്കൽ വിദ്യാ‍ർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി വിട്ടു കൊടുത്തു കൊണ്ടും ഉത്തമമായ മാതൃക കാണിയ്ക്കുക വഴി ഒരു വലിയ സന്ദേശം നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം മരണത്തിലും താൻ ഉത്തമനായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

മരണാനന്തരം തന്റെ കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്യുക വഴി ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് കാഴ്ചനൽകാൻ അവസരം നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ മരണാനന്തരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ജീവിച്ചിരിയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്റെ മൃത ശരീരം പോലും ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായ വിപ്ലവകാരിയ്ക്ക് ഒരിയ്ക്കൽ കൂടി രക്താഭിവാദനങ്ങൾ!

1 comment:

റ്റോംസ് കോനുമഠം said...

ധീരസഖാവിനു ആദരാഞ്ജലികൾ..

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല (നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ/ അദ്ധ്യാപിക ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്...