എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Wednesday, April 6, 2011

അഭിമുഖം: ഡോ. ജെയിംസ് ബ്രൈറ്റ്-ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല

അഭിമുഖം: ഡോ. ജെയിംസ് ബ്രൈറ്റ്-ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല

ഡോ. ജെയിംസ് ബ്രൈറ്റ് ഈയുള്ളവനവർകളുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം ഈ ലിങ്ക് വഴി ചെന്ന് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ബൂലോകം ഓൺലെയിൻ

No comments: