എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Friday, September 30, 2011

ജിത്തുവിനൊരു കൈത്താങ്ങ്!

ജിത്തുവിനൊരു കൈത്താങ്ങ്!

ബൂലോകത്ത് ചില ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണല്ലോ. അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലിങ്ക് മെയിലിൽ കിട്ടി. അത് ഇവിടെ ഞാനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ലിങ്കിൽ പോയി അതുംകൂടി ഒന്നു നോക്കുക! ജിത്തുവിനൊരു കൈത്താങ്ങ്!

No comments: