എന്റെ വിശ്വമനവികം 2 എന്ന ബ്ലോഗിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രധാന എഴുത്തുമ്പുറം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്. അങ്ങോട്ടേയ്ക്കും സ്വാഗതം!

Tuesday, February 1, 2011

നമുക്ക് വാക്കുകൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ !


നമുക്ക് വാക്കുകൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ !

ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റാൻ ഇടയുള്ള ചില മലയാള വാക്കുകളുടെ ശരിയായ രൂപങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരം കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഇനിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

അച്ഛൻ


അഞ്ജലി


അണ്ഡകടാഹം


അണ്ഡം


അതിക്രമം (കൈയ്യേറ്റം)


അതിഥി


അത്യന്തം


അഥർവ്വം


അദ്വൈതം


അധമം


അധ:സ്ഥിത


അധികൃത


അധിക്രമം (അക്രമം, ബലമായുള്ള പ്രവേശനം)


അധിക്ഷേപം


അധിപതി


അധിനിവേശം


അധിവാസം


അദ്ധ്യക്ഷൻ


അദ്ധ്വാനം


അനർഗ്ഗളം


അനാഥൻ


അനാദിമധ്യാന്ത


അനവരതം


അനുചരൻ


അന്തർദ്ധാനം


അന്തർഗ്ഗതം


അന്തർദ്ധാനം


അന്ത:പുരം


അന്തസ്സാരം


അന്ത:കരണം


അന്ധകാരം


അന്ധാളിക്കുക


അപകർഷത


അപഗ്രഥനം


അപദാനം


അപരാധം


അപചയം


അബദ്ധം


അഭിവൃദ്ധി


അഭിസംബോധനം


അഭീഷ്ടം


അഭ്യർത്ഥന


അഭ്യസ്തവിദ്യൻ


അംബരം


അർദ്ധരാത്രി

അർത്ഥവ്യത്യാസം

അവസ്ഥ

അശ്വമേധം

അശ്വത്ഥാമാവ്

(കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്)

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ചില മാർഗ്ഗോപദേശങ്ങൾ ഇ.എ.സജിം തട്ടത്തുമല (നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല അദ്ധ്യാപകൻ/ അദ്ധ്യാപിക ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്...